HALL OF FAME

Kirill Dremlyukh with:

Lolita Milyavskaya

Aleksandr Tsekalo

Tatyana Dogileva

Tatyana Dogileva again

Konstantin Koukso

Efim Aleksandrov

Tatyana Vasilyeva

The KVN Theatre

Evgeny Chepurnyak

Mikhail Zhvanetsky

Anatoly Eyramjan

Aleksei Ivaschenko and Georgi Vasilyev

Left to Right: Boris Vetrov,
Yevgeny Yevtushenko and Kirill Dremlyukh

Yan Levinzon and
the NYU KVN Team

David Cherkassky

Radna Sakhaltuev

Boris Efimov

Georgij Vainer

Evgeny Papernyi

Igor Makarov

Vladimir Mochalov

In the TV Show "Zolotoi Gus" (Golden Goose)

Sergey Sivokho

Alexanser and Valeriy Ponomarenko

With Kakhi Kavsadze

With Timur Shaov